Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

ĐẠO LUẬT FLEGT


Vào năm 2003, Hội đồng châu Âu đưa ra dự thảo đầu tiên về chương trình hành động Flegt. Flegt là viết tắt của Forest Law Enforcement, Governance and Trade, tạm dịch là: Tăng cường luật pháp, quản lý và thương mại lâm sản. Đạo luật này ra đời nhằm đóng góp vào các biện pháp đấu tranh với nạn khai thác gỗ bất hợp pháp bằng các biện pháp đo lường, thúc đẩy và hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Flegt, là thỏa thuận đối tác tự nguyện với các nước có nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và quản lý rừng còn yếu, thông qua các cuộc thảo luận xuyên quốc gia và tăng cường sự minh bạch đối với vấn nạn này.


Kế hoạch hành động

Kế hoạch hành động của Flegt đưa ra một loạt các biện pháp nhằm đấu tranh với nạn khai thác gỗ bất hợp pháp, tập trung vào 7 lĩnh vực lớn gồm:

1.  Hỗ trợ các quốc gia sản xuất gỗ.
2.  Khuyến khích thương mại gỗ hợp pháp.
3.  Khuyến khích thực thi các chính sách mua gỗ hợp pháp.
4.  Hỗ trợ các sáng kiến của lĩnh vực tư nhân.
5.  Đảm bảo an toàn cho các hoạt động tài chính và đầu tư.
6.  Sử dụng các công cụ pháp luật hiện có hoặc thông qua các công cụ pháp luật mới để hỗ trợ cho kế hoạch hành động.
7.  Xử lý vấn đề gỗ còn trong tranh cãi.


Yếu tố chính của đạo luật Flegt

Thỏa thuận đối tác tự nguyện:

Là thỏa thuận tự nguyện, song phương về cam kết và hành động giữa Hội đồng Châu Âu và các quốc gia sản xuất gỗ. Bao gồm những nội dung sau:

-  Phát triển thương mại dựa trên cam kết sản xuất gỗ hợp pháp giữa các quốc gia thành viên của thỏa thuận đối tác tự nguyện trong đạo luật Flegt và Liên minh Châu Âu.

-  Thiết lập hệ thống quản lý và cấp phép để cung cấp công cụ tăng cường hiệu lực luật pháp tại các quốc gia đối tác.

-  Cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, quảng bá nhằm cải thiện nền tảng cho quản lý rừng bền vững.

-  Ban hành thỏa thuận thương mại hợp pháp giữa các quốc gia thành viên của thỏa thuận đối tác tự nguyện trong đạo luật Flegt và Liên minh Châu Âu.


* Thỏa thuận đối tác tự nguyện mang lại cách tiếp cận, theo đó gỗ sản xuất hợp pháp xuất khẩu vào châu Âu được xác định bởi giấy phép do các quốc gia đối tác cấp. Giấy phép này dựa trên hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ được quy định trong bản thỏa thuận. Giấy phép Flegt giúp hải quan châu Âu phân biệt được các sản phẩm gỗ hợp pháp được phép vào thị trường châu Âu. Hệ thống đảm bảo nằm trong đạo luật Flegt bao gồm 5 yếu tố: định nghĩa các loại gỗ sản xuất hợp pháp, kiểm soát kênh phân phối, xác minh các điều khoản, cấp phép và giám sát độc lập bởi một bên thứ ba.


Cõng thêm 1 loại phí nữa khi xuất khẩu sản phẩm gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét